علایق آموزشی و پژوهشی

1- آموزش وبهسازی منابع انسانی (Training and Development):

درحوزه های نیازسنجی آموزشی، طراحی، اجرا و ارزشیابی از فعالیتهای آموزش و بهسازی منابع انسانی

2-  مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی (Curriculum Studies in Higher education):

درحوزهای مرتبط با تبیین، تدوین و بهسازی برنامه درسی در بستر آموزش عالی


3- برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های پژوهشی (Research planning and Management) :

در حوزه های اولویت یابی پژوهشی، برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت تحقیقاتی و استقرار نظام پایش و ارزشیابی تاثیر پژوهش هابیشتر بخوانید


 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان
 برگزاری دوره آموزشی کوچینگ(Coaching) درسازمان بهزیستی استان همدان
 برگزاری دوره آموزشی تفاوت نسل ها در شرکت مپنا
 برگزاری دوره آموزشی مهارت های عمومی تربیت مدرسان در وزارت نیرو
 برگزاری دوره آموزشی مهارت های ارتباطی مدیران در شهرداری منطقه 22
 برگزاری دوره آموزشی روش های نوین تدریس در بانک پارسیان
 سخنرانی آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه در بانک رفاه
 سخنرانی آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه در دومین نشست تخصصی فراتر از هستی